تخصصی رشته سرامیک صنعتی

کمکی در حل مسائل به دانش جویان وعلاقه مندان به رشته سرامیک صنعتی

Thermal conductivity رسانایی گرمایی

The thermal conductivity is the rate of heat transfer through a material in steady state. هدایت حرارتی دولت نرخ انتقال گرما از طریق مواد ثابت در. It is not easily measured, especially for materials with low conductivity but reliable data is readily available for most common materials. این است که به راحتی نیست ، اندازه گیری به خصوص برای مواد با رسانایی کم اما اطلاعات قابل اعتماد است به آسانی در دسترس برای بسیاری از مواد رایج است.

Thermal diffusivity نفوذ حرارتی

The thermal diffusivity is a measure of the transient heat flow through a material. نفوذ حرارتی مواد اندازه گیری حرارت از طریق جریان گذرا.

Specific heat گرمایی ویژه

The specific heat is a measure of the amount of energy required to change the temperature of a given mass of material. گرمای ویژه مواد اندازه گیری مقدار انرژی مورد نیاز برای تغییر دمای داده شده جرم. Specific heat is measured by calorimetry techniques and is usually reported both as C V , the specific heat measured at constant pressure, or C P , the specific heat measured at constant pressure. گرمایی ویژه است که تکنیک های اندازه گیری گرماسنجی های منتشر شده است و معمولا هر دو به عنوان سی پنجم ، اندازه گیری گرمای ویژه در فشار ثابت ، یا سی فسفر ، اندازه گیری گرمای ویژه در فشار ثابت است.

Melting point نقطه ذوب

The melting point is the temperature at which a material goes from the solid to the liquid state at one atmosphere. The melting temperature is not usually a design criteria but it offers important clues to other material properties. نقطه ذوب درجه حرارت جو است که در آن می رود از مواد جامد به مایع در یک دولت. درجه حرارت ذوب شدن است معمولا معیارهای طراحی آن را ارائه می دهد اما سرنخ مهم را به خواص مواد دیگر.

Glass transition temp درجه حرارت انتقال شیشه ای

The glass transition temperature, or T g is an important property of polymers. دمای انتقال شیشه ای ، گرم یا تی پلیمرهای مهم است اموال. The glass transition temperature is a temperature range which marks a change in mechanical behavior. دمای انتقال شیشه ای رفتار شده است که محدوده دمای علائم تغییر مکانیکی. Above the glass transition temperature a polymer will behave like a ductile solid or highly viscous liquid. Below T g the material will behave as a brittle solid. بالاتر از دمای انتقال شیشه ای یک پلیمر مایع رفتار خواهد شد مانند انعطاف پذیر جامد و یا بسیار چسبناک تی در زیر گرم مواد جامد خواهد رفتار به عنوان شکننده. Depending on the desired properties materials may be used both above and below their glass transition temperature. بسته به نوع مورد نظر خواص مواد ممکن است استفاده از هر دو درجه حرارت بالا و شیشه ای در زیر انتقال آنها.

Thermal expansion coefficient ضریب انبساط حرارتی

The thermal expansion coefficient is the amount a material will change in dimension with a change in temperature. It is the amount of strain due to thermal expansion per degree Kelvin expressed in units of K -1 . ضریب انبساط حرارتی دما است مقدار مواد در تغییر خواهد کرد در بعد با تغییر آن مقدار از فشار ناشی از انبساط حرارتی در درجه کلوین بیان شده در واحد ک -1. For isotropic materials " is the same in all directions, anisotropic materials have separate "s reported for each direction which is different. مواد همسانگرد (ایزوتروپیک) "است که همان در همه جهات ، مواد ناهمسانگرد دارند جدا" متفاوت است منتشر شده برای هر جهت که باشد.

Thermal shock resistance مقاومت در برابر شوک حرارتی

Thermal shock resistance is a measure of how large a change in temperature a material can withstand without damage. Thermal shock resistance is very important to most high temperature designs. مقاومت در برابر شوک حرارتی است ، میزان زیادی تغییر در درجه حرارت مواد می تواند به صدمه و بدون مقاومت در برابر مقاومت شوک حرارتی بسیار مهم است به درجه حرارت بالا ترین طرح ها. Measurements of thermal shock resistance are highly subjective because if is extremely process dependent. Thermal shock resistance is a complicated function of heat transfer, geometry and material properties. اندازه گیری مقاومت به شوک حرارتی بسیار ذهنی است زیرا اگر بسیار وابسته به روند مقاومت شوک حرارتی یک تابع پیچیده انتقال حرارت ، هندسه و خواص مواد. The temperature range and the shape of the part play a key role in the material's ability to withstand thermal shock. محدوده دما و شکل بخشی نقش کلیدی در توانایی و قابلیت مواد برای مقاومت در برابر شوک حرارتی. Tests must be carefully designed to mimic anticipated service conditions to accurately asses the thermal shock resistance of a material. آزمایش ها باید به دقت طراحی شده برای تقلید شرایط خدمات پیش بینی شده به دقت سنجش مقاومت شوک حرارتی از مواد.

Creep resistance مقاومت در برابر خزش

Creep is slow, temperature aided, time dependent deformation. خزش آرام است ، درجه حرارت کمک ، وابسته به زمان تغییر شکل. Creep is typically a factor in materials above one third of their absolute melting temperature or two thirds of their glass transition temperature. خزش معمولا عامل در مواد بالا یک سوم از ذوب درجه حرارت مطلق خود و یا دو سوم از دمای انتقال شیشه ای خود را. Creep resistance is an important material property in high temperature design, but it is difficult to quantify with a single value. مقاومت در برابر خزش طراحی مواد مهم اموال در درجه حرارت بالا ، اما دشوار است به مقدار کمی با تنها. Creep response is a function of many material and external variables, including stress and temperature. پاسخ خزش درجه حرارت عملکرد بسیاری از مواد خارجی و متغیر ، از جمله استرس و. Often other environmental factors such as oxidation or corrosion play a role in the fracture process. اغلب دیگر عوامل محیطی مانند اکسیداسیون یا بازی خوردگی نقش را در فرایند شکست.

Creep is plotted as strain vs. خزش رسم شده به عنوان سوش در مقابل time. زمان. A typical creep curve shows three basic regimes. منحنی خزش معمولی نشان می دهد رژیم های سه پایه. During stage I, the primary or transient stage, the curve begins at the initial strain, with a relatively high slope or strain rate which decreased throughout stage I until a steady state is reached. Stage II, the steady state stage, is generally the longest stage and represents most of the response. در طول مرحله اول ، یا گذرا مراحل اولیه آغاز می شود در منحنی فشار اولیه ، با شیب نسبتا بالا یا نرخ کرنش که دولت کاهش طول مرحله تا ثابت رسیده است. مرحله دوم ، مرحله حالت پایدار ، معمولا طولانی ترین صحنه و نشان دهنده بسیاری از پاسخ. The strain rate again begins to increase in stage III and rupture at t R generally follows quickly. نرخ کرنش دوباره شروع به افزایش پارگی در مرحله سوم و در تی تحقیق به طور کلی شرح زیر است به سرعت.

Different applications call for different creep responses. برنامه های مختلف پاسخ های مختلف برای تماس خزش. In situations where long life is desired minimum creep rate is the most important material consideration. Testing through stage II should be sufficient for determining minimum creep rate. در شرایطی که عمر طولانی مورد نظر است حداقل نرخ خزش توجه بوده است بیشتر مواد مهم است. آزمون مرحله دوم از طریق باید کافی باشد برای تعیین حداقل نرخ خزش. Is not necessary to proceed all the way to rupture. For this type of test the longer the test the more accurate the creep rate will be. Unfortunately practicality limits most creep tests to times shorter than would be desirable for high accuracy. لازم نیست به عنوان خوانده شده تمام راه را برای پاره. برای این نوع از آزمون دیگر آزمون دقیق تر میزان خزش خواهد بود. متاسفانه محدودیت های عملی ترین آزمون خزش به زمان کوتاه تر خواهد بود مطلوب برای دقت بالا.

For short lived applications such as rocket nozzles the time to failure may be the only consideration. برای زندگی برنامه های کاربردی کوتاه مانند نازل موشک هم به شکست ممکن است در نظر گرفتن تنها. The main issue is whether or not the component fails, not the amount of deformation it may undergo. For this application creep tests may be run to completion but without recording any data but the time to rupture. موضوع اصلی این است که آیا جزء نتواند ، نه مقدار آن تغییر شکل ممکن انجام دهند. برای این آزمون خزش نرم افزار ممکن است پاره شدن به طور کامل اجرا اما بدون هر گونه ضبط داده اما زمان. In this case temperatures may be elevated above expected conditions to provide a margin of safety. در این حالت درجه حرارت ممکن است بالا بالا انتظار می رود شرایط برای ارائه یک حاشیه ایمنی.

The main objective of a creep test is to study the effects of temperature and stress on the minimum creep rate and the time to rupture. هدف از آزمون خزش است که به مطالعه اثرات دما و استرس بر میزان خزش و حداقل زمان به پاره. Creep testing is usually run by placing a sample under a constant load at a fixed temperature. تست خزش معمولا درجه حرارت اجرا با قرار دادن نمونه تحت بار ثابت در ثابت. The data provided from a complete creep test at a specific temperature, T, and stress includes three creep constants: the dimensionless creep exponent, n, the activation energy Q, and A, a kinetic factor. تی اطلاعات ارائه شده از خزش کامل آزمون در دمای خاص ، و استرس شامل سه ثابت خزش : خزش توان بدون بعد ، ñ ، انرژی فعال سازی حساب کاربری پرسش ، و ، عامل جنبشی.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 08:50 ب.ظ | نویسنده: مهندس مسعود ابوطالبیان الیادرانی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد